Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van DROOM! B.V. zijn gedeponeerd en op te vragen bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem.

Artikel 1 – Definities

Onder de navolgende woorden wordt in de Algemene Voorwaarden, en in de aanbiedin­gen en overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, telkens het na­vol­gende verstaan.

1.1 – DROOM! Beuningen B.V. (hierna te noemen: DROOM!)

De vennootschap die horecadiensten verleent op onderstaand adres, handelend onder de naam DROOM!

Vestigings- & bezoekadres:

Schoenaker 10

6641 SZ Beuningen (Gld)

Telefoonnummer: 024 677 9061

Website: www.bijdroombeuningen.nl

E-mailadres:

IBAN: NL78 RABO 0305 2986 82

KvK-nummer: 638 46 527

BTW-identificatienummer: NL8202.50.703.B01

1.2 – DROOM! Bezorgservice

Het bedrijfsonderdeel van de vennootschap DROOM! Beuningen BV dat horecadiensten verleent aan klanten op bestemming. Waar in de Algemene Voorwaarden van DROOM! of DROOM! Bezorgservice wordt ge­sproken, wordt zowel DROOM! als DROOM! Bezorgservice bedoeld tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strek­king nood­zake­lijkerwij­ze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.

1.3 – Horecagelegenheid

De vennootschap DROOM! Beuningen BV die horecadiensten verleent, handelend onder de naam DROOM!

1.4 – Gastheer/gastvrouw

Degene die DROOM! vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van horecaovereenkomsten.

1.5 – Verlenen van horecadiensten

Het door DROOM! verstrekken van spijs en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij beho­rende werkzaamheden en diensten,
en alles in de ruimste zin des woords.

1.6 – Klant

De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met DROOM! een horecaovereenkomst heeft gesloten.

1.7 – Gast

De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant ge­slo­ten horecaovereenkomst één of meer horeca­dienst(en) moet wor­den verleend. Waar in de Algemene Voorwaarden van gast of klant wordt ge­sproken, wordt zowel gast als klant bedoeld tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strek­king nood­zake­lijkerwij­ze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.

1.8 – Horecaovereenkomst

Een overeenkomst tussen DROOM! en een klant terzake één of meer door DROOM! te verle­nen ho­reca­diensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van de term horecaovereen­komst wordt soms de term reservering of bestelling gebruikt.

1.9 – Reserveringswaarde/bestelwaarde (de waarde van de horecaovereenkomst)

De totale omzetverwachting van DROOM! in­clu­sief bedieningsgeld en BTW terzake een met een klant gesloten horeca­overeen­komst, welke ver­wach­ting is ge­baseerd op de binnen DROOM! geldende gemid­delden.

1.10 – Annulering

De in schriftelijke vorm (e-mail of brief) door de klant aan DROOM! gedane mededeling dat
van een of meer over­een­ge­komen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen ge­bruik zal
worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm (e-mail of brief) door DROOM! aan de klant gedane mede­deling dat een of meer overeengeko­men horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet ver­strekt zullen worden.

1.11 – No show

Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een horecaovereenkomst te ver­strekken ho­recadienst.

1.12 – Goederen

Alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldswaar­den en geldswaardige papieren.

1.13 – Kurkengeld

Het bedrag verschuldigd terzake het in de ruimten van DROOM! nuttigen van niet door DROOM! verstrekte drank.

1.14 – Keukengeld

Het bedrag verschuldigd terzake het in de ruimten van DROOM! nuttigen van niet door DROOM! verstrekte spijzen.

1.15 – Omzetgarantie

Een schriftelijke verklaring van de klant dat terzake één of meer horecaovereenkomsten door DROOM! minimaal een bepaald bedrag aan omzet zal worden gerealiseerd.

Artikeltitels dienen uitsluitend ter referentie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 2 – Toepasselijkheid  

2.1 – Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepas­sing op de totstandko­ming en de inhoud van alle ho­reca­overeen­komsten, alsmede op alle aan­bie­dingen terzake de tot­standko­ming van deze horecaovereenkomsten.

2.2 – Afwijken van de Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk bij ge­schrifte en van geval tot geval.

2.3 – Deze Algemene Voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlij­ke- en rechtspersonen waarvan DROOM! ge­bruik maakt of heeft ge­maakt bij het sluiten en/of
uitvoeren van een horecaovereenkomst of een an­dere overeenkomst of bij het exploiteren van DROOM!.

Artikel 3 – Totstandkoming van horecaovereenkomsten

3.1 – DROOM! kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een horecaovereenkomst wei­geren, behoudens indien een zodanige weigering ge­schiedt lou­ter op één of meer gronden vermeld in arti­kel 429 qua­ter Wetboek van Strafrecht (discrimi­natie).

3.2 – Alle door DROOM! gedane aanbiedingen ter­zake de totstandkoming van een horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zolang de voor­raad (c.q. capaciteit) strekt”. Doet DROOM! binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de klant een be­roep op bedoeld voorbehoud, dan wordt de beoogde horeca­overeenkomst geacht niet te zijn tot stand gekomen.

Artikel 4 – Algemene verplichtingen van DROOM!

4.1 – De in dit artikel genoemde verplichtingen gelden voor DROOM! Alle verplichtingen wel­ke voort­vloeien uit het speciale karakter van DROOM! en de aard van de te verrichten ho­reca­dien­sten zijn opgenomen in de hiernavol­gende ar­tike­len.

4.2 – In het geval dat de speciale regeling als be­doeld in de artikelen 5 e.v. afwijkt van een algemene bepaling in de artikelleden 4.3 t/m 4.7 geldt de spe­ciale rege­ling.

4.3 – DROOM! is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende ar­tikelen, krachtens de horecaovereenkomst ver­plicht op de overeengekomen tijdstippen de overeen­gekomen horeca­diensten te verlenen op de in DROOM! ge­bruikelijke wijze.

4.4 – De in artikel 4.3 genoemde verplichting geldt niet:

 • in geval van overmacht aan de zijde van DROOM! als bedoeld in artikel 11;
 • indien de klant niet of meer dan een half uur te laat ver­schijnt;
 • indien de klant de in artikel 6 bedoelde waar­borgsom/tus­sentijdse betaling of factuur voor eerder afgenomen horecadiensten niet tijdig vol­doet;
 • indien de klant, ondanks een daartoe strekkend ver­zoek, niet tijdig een omzet­garantie
  af­geeft;
 • indien de klant op enige andere wijze niet vol­ledig voldoet aan al zijn ver­plichtingen
  welke hij uit welken hoofde ook jegens DROOM! heeft.

4.5 – DROOM! is niet gehouden enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen.

4.6 – Indien DROOM! voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de gast in reke­ning brengt, dient DROOM! op die goede­ren te letten als een goed huisvader, on­ver­min­derd het bepaalde in artikel 8.

4.7 – DROOM! is nimmer verplicht enig huis­dier van de gast toe te laten en kan aan toelating voor­waarden verbinden.

4.8 – DROOM! is verplicht op het overeengeko­men tijdstip aan de gast de overeengekomen facilitei­ten ter beschikking te stellen en de overeengekomen spijzen en dranken te verstrekken van een hoeveelheid, kwaliteit en op een wijze als in de horecagelegenheid van DROOM! gebruikelijk is.

4.9 – Indien geen spijzen en/of dranken van tevoren zijn over­eengekomen dan verstrekt DROOM! op ver­zoek datgene van de spijzen en dranken die het op dat moment kan verstrekken, onverminderd het overige in artikel 4.8 be­paalde.

4.10 – DROOM! is gerechtigd om het verlenen van horeca­diensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de gast zich niet ge­draagt als overeen­komt met de stand en de exploitatie van de horecagelegenheid van DROOM!. DROOM! kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiter­lijk van de gast. De gast dient op eerste ver­zoek de horecagelegenheid te ver­la­ten.

4.11 – Indien de gast niet binnen een half uur na het gere­ser­veerde tijdstip is gearriveerd kan DROOM! de reservering als geannu­leerd beschouwen, on­vermin­derd het bepaalde in artikel 5.

4.12 – DROOM! is gerechtigd om een andere ruimte ter beschikking te stellen dan volgens de horeca­over­eenkomst zou moeten geschieden, behoudens indien zulks als evident onbillijk en voor de gast als klaar­blij­kelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De gast/­klant heeft in dat laatste geval het recht om met onmid­dellijke ingang de horecaovereenkomst waarop voormel­de wens van DROOM! betrekking heeft te beëindi­gen, onver­minderd zijn verplichtin­gen uit hoof­de van andere horecaovereenkomsten. De gast en/of klant heeft, indien DROOM! zich uitgaven bespaart door op de voet van het voorgaande een andere ruimte ter beschikking te stellen dan volgens de horecaovereenkomst zou moeten geschieden, recht op het bedrag van die besparing. Voor het overige zal DROOM! nimmer tot enige schadevergoe­ding gehou­den zijn.

DROOM! is voorts gehouden de bij hem ge­bruikelijke ho­recadiensten aan de gas­ten te kunnen ver­lenen.

4.13 – DROOM! is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de
horecaovereenkomst we­gens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde te
ontbinden. Maakt DROOM! van deze be­voegdheid gebruik, dan zal DROOM! tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 5 – Annuleringen

In de navolgende artikel(en)(leden) worden de annuleringsvoorwaarden beschreven, welke van toepassing zijn op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen DROOM! en de gast.

Artikel 5.1 – Wijzigingen of annuleringen van een ontbijt- of lunchreservering

Wanneer een reservering uitsluitend voor het restaurant (tafelreservering) aangaande een ontbijt of lunch is gemaakt betreffende een groep vanaf 15 personen geldt voor annulering of wijziging van die reservering het volgende:

 • Wijzigingen of annuleringen kunnen tot en met 2 werkdagen voorafgaand aan de gereserveerde dag kosteloos doorgegeven worden.
 • Bij wijzigingen van het aantal personen vanaf 1 werkdag voorafgaand aan de gereserveerde dag wordt 35% van de totaalprijs van de verminderde personen in rekening gebracht.
 • Bij annuleringen vanaf 1 werkdag voorafgaand aan de gereserveerde dag of in geval van no-show wordt 35% van de totaalprijs in rekening gebracht.

Annuleringen en wijzigingen dienen schriftelijk (per e-mail of brief) te geschieden. Aan een mondelinge annulering of wijziging kan de gast geen rechten ontlenen.

Artikel 5.2 – Wijzigingen of annuleringen van een diner reservering

5.2.1  – Wanneer een reservering uitsluitend voor het restaurant (tafelreservering) aangaande een diner is gemaakt dan geldt voor annulering of wijziging van die reservering het navolgende:

 • Wijzigingen of annuleringen kunnen tot en met 3 werkdagen voorafgaand aan de gereserveerde dag kosteloos doorgegeven worden.
 • Bij wijzigingen 1 werkdag voorafgaand aan de gereserveerde dag (uiterlijk 17.00 uur)
  wordt 35% van de totaalprijs van de verminderde personen in rekening gebracht.
 • Bij annuleringen 1 werkdag voorafgaand aan de gereserveerde dag (uiterlijk 17.00 uur)
  wordt 35% van de totaalprijs in rekening gebracht.
 • In geval van wijzigingen, annuleringen of no-show op de gereserveerde dag wordt 100% van de totaalprijs in rekening gebracht.

5.2.2 – Onder diner vallen de reserveringen van het zogeheten broodjes-, DROOM!- en DROOM! dinerbuffet.

5.2.3 – Annuleringen en wijzigingen dienen schriftelijk (per e-mail of brief) te geschieden. Aan een mondelinge annulering of wijziging kan de gast geen rechten ontlenen.

 Artikel 5.3 – Wijzigingen of annuleringen van een vergaderzaalreservering

5.3.1 – Wanneer een reservering voor uitsluitend het huren van één of meerdere vergaderzalen is gemaakt dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

 • Wijzigingen kunnen tot de gereserveerde dag kosteloos doorgegeven worden, tot het minimaal aantal vereiste personen waarvoor de betreffende zaal gereserveerd moet worden. Het minimaal aantal personen per zaal is als volgt:
  • Zaal 1: 2 personen
  • Zaal 2: 2 personen
  • Zaal 3: 8 personen
  • Zaal 4: 4personen
  • Zaal 5: 4 personen
  • Zaal 6: 4 personen
  • Zaal 7: 16 personen, als de flexibele wand eruit is, is het minimum 22 personen. Hierdoor vervalt zaal 8.
  • Zaal 8: 6 personen
 • Annuleringen kunnen tot 15 werkdagen voorafgaand aan de gereserveerde dag kosteloos doorgegeven worden.
 • Bij annuleringen vanaf 15 werkdagen tot 5 werkdagen voorafgaand aan de gereserveerde dag wordt 25% van de totaalprijs in rekening gebracht.
 • Bij annuleringen vanaf 5 werkdagen tot de gereserveerde dag wordt 60% van de totaalprijs in rekening gebracht.
 • In geval van wijzigingen, annuleringen of no-show op de gereserveerde dag wordt 100% van de totaalprijs in rekening gebracht.

5.3.2 – Annuleringen en wijzigingen dienen schriftelijk (per e-mail of brief) te geschieden. Aan een mondelinge annulering of wijziging kan de gast geen rechten ontlenen.

Artikel 5.4 – Wijzigingen of annuleringen van bestellingen van de DROOM! bezorgservice

5.4.1 – Wanneer een bestelling voor uitsluitend het afnemen van één of meerdere producten van de DROOM! bezorgservice is gemaakt dan geldt voor wijziging of annulering van die bestelling het volgende:

 • Wijzigingen of annuleringen kunnen tot en met 2 werkdagen voorafgaand aan de datum van aflevering kosteloos doorgegeven worden.
 • Bij wijzigingen vanaf 2 werkdagen of minder tot aan de dag (uiterlijk 17.00 uur) waarop de bestelling afgeleverd dient te worden wordt 35% van de totaalprijs van de verminderde personen in rekening gebracht.
 • Bij annuleringen vanaf 2 werkdagen of minder tot aan de gereserveerde dag (uiterlijk 17.00 uur) waarop de bestelling afgeleverd dient te worden wordt 35% van de totaalprijs in rekening gebracht.
 • Bij wijzigingen of annuleringen op de dag waarop de bestelling dient afgeleverd te worden zal 100% van de bestelwaarde verschuldigd zijn.

5.4.2 – Annuleringen en wijzigingen dienen schriftelijk (per e-mail of brief) te geschieden. Aan
een mondelinge annulering of wijziging kan de gast geen rechten ontlenen.

 

Artikel 5.5 – Wijzigingen of annuleringen van ‘Luxe Borrel’

5.5.1 – Wanneer een reservering voor de ‘Luxe Borrel’ is gemaakt geldt voor annulering of wijziging van die reservering het navolgende:

 • Wijzigingen of annuleringen kunnen tot en met 2 werkdagen voorafgaand aan de gereserveerde dag kosteloos doorgegeven worden.
 • Bij wijzigingen 1 werkdag voorafgaand aan de gereserveerde dag (uiterlijk 17.00 uur) wordt 35% van de totaalprijs van de verminderde personen in rekening gebracht.
 • Bij annuleringen 1 werkdag voorafgaand aan de gereserveerde dag (uiterlijk 17.00 uur) wordt 35% van de totaalprijs in rekening gebracht.
 • In geval van wijzigingen, annuleringen of no-show op de gereserveerde dag wordt 100% van de totaalprijs in rekening gebracht.

5.5.2 – Annuleringen en wijzigingen dienen schriftelijk (per e-mail of brief) te geschieden. Aan een mondelinge annulering of wijziging kan de gast geen rechten ontlenen.

5.6 – Annulering door DROOM!

5.6.1 – DROOM! is met inachtneming van het navol­gende bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij de klant binnen zeven dagen na het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst schriftelijk te kennen heeft gegeven te verlangen dat DROOM! afstand doet van zijn annuleringsbevoegd­heid, mits de klant daarbij tevens ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven afstand te doen van zijn eigen annule­ringsbevoegdheid.

5.6.2 – Indien DROOM! een horecaovereenkomst tot het verstrekken van spijs en bijbehorende drank an­nuleert zijn de artikelen 5.1.1, 5.2 en/of 5.4 van over­een­komstige toepassing, met verwisseling van klant en DROOM!

5.6.3 – Indien DROOM! een horecaovereenkomst tot het verhuren van één of meerdere vergaderzalen annuleert zijn de artikelen 5.1.1 en 5.3 van overeenkomstige toepas­sing, met verwisseling van klant en DROOM!

5.6.4 – DROOM! is te allen tijde bevoegd een hore­caovereenkomst te annuleren zonder tot betaling van de hierboven bedoelde be­dragen gehouden te zijn, in­dien er voldoen­de aanwijzingen bestaan dat de op grond van die horecaovereenkomst in DROOM! te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of gas­ten, dat DROOM! de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt DROOM! van deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst begonnen is, dan is de klant gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten horecadiensten, doch vervalt zijn betalings­verplichting voor het overige. De vergoeding voor genoten horeca­diensten wordt in voorkomend geval naar tijdsevenredigheid berekend. 

5.6.5 – DROOM! is gerechtigd om, in plaats van zijn in artikel 5.5.4 bedoelde bevoegdheid uit
te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de betreffende
bijeenkomst. Indien er voldoen­de aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is DROOM! alsnog gerech­tigd zijn in artikel 5.5.4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.

 Artikel 6 – Waarborgsom en tussentijdse betaling

6.1 – DROOM! kan te allen tijde van de klant ver­langen dat deze onder DROOM! depo­neert of doet depone­ren een waarborgsom ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde/bestelwaarde minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen. Ontvangen waar­borgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor DROOM! en gelden uit­drukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet.

6.2 – DROOM! kan telkens tussentijds betaling ver­langen van inmiddels verleende horecadiensten.

6.3 – DROOM! mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag terzake al datge­ne wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschul­digd is. Het overschot dient door DROOM! onverwijld aan de klant te worden terugbe­taald.

Artikel 7 – Omzetgarantie

7.1 – Indien een omzetgarantie is afgegeven is de klant verplicht terzake de betreffende horecaovereen­komst(en) tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan DROOM! te betalen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid van DROOM!

8.1 – De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt niet voor zover DROOM! terzake het risico dat zich heeft gerealiseerd van een verzeke­rings­maat­schappij of van een andere derde een ver­goe­ding heeft ontvangen.

8.2 – Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8.6 en 8.7 is DROOM! nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant, de gast en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van DROOM! Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzon­der ook voor schade ontstaan als gevolg van het nutti­gen van door DROOM! bereide of geser­veerde levensmidde­len en voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toe­laat geldt die minder vergaande beperking.

8.3 – In geen enkel geval is DROOM! gehouden een hoger bedrag aan schaderegeling te betalen dan:

 • de reserveringswaarde/bestelwaarde of, indien dat meer is;
 • het door de verzekeraar van DROOM! aan DROOM! terzake de schade uit­betaalde bedrag, dan wel;
 • de terzake de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

8.4 – Voor schade aan of met voertuigen van de gast ver­oor­zaakt is DROOM! nimmer
aansprake­lijk behou­dens indien en voor zover de schade het recht­streeks gevolg is van opzet
of grove schuld van DROOM!

8.5 – DROOM! is nimmer aansprakelijk voor scha­de direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoe­da­nigheid of omstandigheid aan, in of op enig roe­rend of onroerend goed waarvan DROOM! hou­der, (erf)pachter, huurder dan wel eige­naar is of dat an­derszins ter beschik­king van DROOM! staat, behoudens indien en voor zover de schade het recht­streeks gevolg is van opzet of grove schuld van DROOM!

8.6 – Indien voor de gast aan de in bewaring gegeven goe­deren, waarvoor een vergoeding als bedoeld in arti­kel 4.6 in rekening wordt gebracht, schade ontstaat is DROOM! verplicht de schade aan deze goe­deren tengevol­ge van beschadi­ging of ver­missing te vergoe­den. Schadevergoeding is nimmer verschul­digd terzake in de afgegeven goederen aan­wezige an­dere goederen.

8.7 – Indien DROOM! goederen in ont­vangst neemt of indien goede­ren op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat DROOM! daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is DROOM! nim­mer aanspra­kelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij DROOM! op­zettelijk deze schade heeft toe­ge­bracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van DROOM!

8.8 – De klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) vrijwaart DROOM! volledig ter­zake iedere aanspraak, hoe ook genaamd, welke de gast en/of enige derde jegens DROOM! mocht geldend maken, in­dien en voor zover deze aan­spraak in de ruimste zin ver­band kan houden met eni­ge door DROOM! krach­tens enige overeen­komst met de klant te verlenen of verleende (horeca)dienst dan wel met de accommo­datie waarin een zoda­nige (horeca)dienst werd verleend of moest worden verleend.

8.9 – De in artikel 8.8 bedoelde vrijwaringsverplichting geldt ook indien de horecaovereenkomst met de klant en/of de gast geheel of ge­deeltelijk om welke reden dan ook is ontbonden.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid van de gast en/of klant

9.1 – De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoof­delijk aansprakelijk voor alle schade die voor DROOM! en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wan­presta­tie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrecht­matige daad, waaronder over­tre­ding van de huisregels is be­grepen, begaan door de klant en/of de gast en/of dege­nen die hem ver­gezel­len, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of eni­ge zaak waarvan zij hou­der zijn of die onder hun toe­zicht staan.

Artikel 10 – Afrekening en betaling

10.1 – De betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Eventueel door ons te maken kosten bij geen, niet tijdig of onvolledige betaling komen geheel voor uw rekening.

10.2 – De klant is de in de horecaovereenkomst bepaalde prijs verschuldigd dan wel, voor zover de horecaovereenkomst werd gesloten meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop de ingevolge die overeen­komst te ver­richten ho­recadiensten verleend moeten worden, de prijzen welke gelden op het moment dat de horeca­dienst(en) (moet(en)) wordt(den) ver­leend, waaronder tevens
worden ver­staan de prijzen als ver­meld op lijs­ten welke door DROOM! op een voor de gast
zichtbare plaats zijn aan­gebracht dan­ wel zijn opgeno­men in een lijst welke aan de klant/gast, desnodig op diens ver­zoek, wordt over­handigd. Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen
tijde aan de klant doorberekend.

Een lijst wordt geacht voor de gast zichtbaar aange­bracht te zijn indien deze zichtbaar is in de
nor­maal toegankelijke ruimten van DROOM!.

Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van gar­de­robe, garage, safe, bewassing, telefoon, t.v.­-huur e.d. kan door DROOM! een extra vergoe­ding worden gevorderd.

10.3 – Alle bedragen die de klant terzake van de genomen horecadiensten daaronder mede inbegrepen de kosten van annulering, zijn door de klant/gast verschuldigd op het moment dat ze aan hun worden gepresenteerd aan de hand van een kassabon. In overleg kan hiervoor ook een factuur verstuurd worden.

10.4 – Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW mits anders staat vermeld.

10.5 – De gast en de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke één van hen of beiden aan DROOM! uit welken hoofde ook verschul­digd zijn. Geen van hen kan zich beroepen op enig voor­recht van uitwin­ning. Horecaovereenkomsten worden behoudens andersluidend beding geacht mede namens elke gast gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de gast te kennen
dat de klant bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst te
vertegen­woordigen.

10.6 – Indien en voor zover tijdige betaling ach­terwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige inge­brekestel­ling zal zijn vereist.

10.7 – Indien de klant in gebreke is dient hij aan DROOM! alle op de inning vallende kosten te ver­goeden, gerechtelijke zowel als buitengerechte­lijke. De buitengerechtelijke inningskosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofd­som met een minimum van € 100,- alles te vermeer­deren met de daarover verschul­digde BTW.

10.8 – Daarenboven is de klant indien hij in gebreke is een bedrag aan rente ver­schul­digd welke ligt 2% boven de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening ­van de verschuldigde rente voor een gehele maand ge­re­kend.

10.9 – Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaak­te opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan DROOM! in de navolgende volgorde:

 • de kosten van executie;
 • de gerechtelijke en buitengerechtelijke in­nings­kos­ten;
 • de rente;
 • de schade;
 • de hoofdsom.

10.10 – Betaling geschiedt in Nederlandse courant. Indien DROOM! buitenlandse betaalmiddelen accep­teert dan zal gelden de op het moment van betaling geldende marktkoers. DROOM! kan daarbij bij wijze van administratiekosten een bedrag in re­kening brengen dat overeenkomt met maximaal 10% van het be­drag dat in vreemde valuta wordt aange­boden. DROOM! kan dit bewerk­stelligen door de gel­dende marktkoers met maximaal 10% aan te passen.

10.11 – DROOM! is nimmer gehouden om cheques, giro­betaalkaarten en andere dergelijke betaalmiddelen te accepteren en kan aan acceptatie van zodanige betaal­middelen voorwaarden ver­binden. Hetzelfde geldt voor andere, hier niet genoemde betaalmiddelen.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 – Als overmacht voor DROOM!, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming DROOM! niet kan worden toegerekend, zal gel­den iedere voor­ziene of
onvoorziene, voorzienbare of on­voorzienba­re omstan­digheid die het uitvoeren van de horecaovereenkomst door DROOM! zodanig bemoei­lijkt dat het uitvoeren van de horecaovereenkomst on­moge­lijk dan wel be­zwaarlijk wordt.

11.2 – Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zo­danige omstandigheden bij personen en/of dien­sten en/of instellingen waarvan DROOM! gebruik wenst te maken bij het uit­voeren van de horecaovereenkomst, als­mede alles wat voor voor­noemden als over­macht of op­schortende dan wel ontbindende voor­waarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemden.

11.3 – Indien een der partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die horecaovereenkomst te voldoen, is hij gehouden de ande­re partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stel­len.

Artikel 12 – Gevonden voorwerpen

12.1 In het gebouw en zijn aanhorigheden van DROOM! verloren of achtergelaten voorwer­pen, welke door de gast worden ge­vonden, dienen door deze met bekwame spoed bij DROOM! te worden ingeleverd.

12.2 – Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering daarvan bij DROOM! heeft gemeld, verkrijgt DROOM! het eigendom.

12.3 – Indien DROOM! door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. DROOM! is nimmer tot toezending verplicht.

Artikel 13 – Kurkengeld

13.1 – Indien de gast en/of klant in de ruimten van DROOM! drank nuttigt die niet door DROOM! verstrekt is, is de klant per genuttigde fles een bedrag aan kurkengeld verschuldigd.

13.2 – Indien de gast en/of klant in de ruimten van DROOM! spijzen nuttigt die niet door DROOM! verstrekt zijn, is de klant terzake een bedrag aan keukengeld verschuldigd.

13.3 – De in de artikelen 13.1 en 13.2 bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen
dan wel, bij gebreke van voorafgaande overeenkomst, in redelijkheid vast­gesteld door
DROOM!

Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen

Op horecaovereenkomsten is bij uitsluiting Neder­lands recht van toepassing.

14.1 – Ingeval van geschillen tussen DROOM! en een klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van DROOM!, ten­zij krachtens dwingen­de wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van DROOM!
het geschil te doen beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.

14.2 – Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.

14.3 – De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze Algemene Voorwaarden om enigerlei reden ongel­dig, dan worden partijen geacht een geldig vervan­gend beding overeenge­komen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

 

 

 

Terug naar boven